جدامانده

مثل راهی ویران
عبور دیگربار
ناممکن
..
مثل شهری خاموش
منزلی که دیگر وجود ندارد
..
مثل بودن
بیهوده

و گشتن
بی مقصد
سویی دیگر

This is the translation of the poem losgelöst from the page offen gesagt

Frage …

Meine Freunde,

Ich kann nicht verstehen, was diese text bedeutet. Können Jemanden mir helfen? (wann möglich, auf Englisch)

Danke sehr

Männliches Fragen lerne Ehrfurcht an schlichter Hingabe;
einseitige Beschäftigung lerne Weltweite an der ursprünglichen Ganzheit fraulichen Seins.

خانم فرخزاد

لحظه ها
..راهی ست بی بازگشت
شعرها
..بهت واژگانی ست عریان
،و صدای تو
…خواهش اغوشی ست سرد
،تو
ای تو در توی یقین
..
ای طرح تنهایی از فصل شروع
..
به ساده ترینهای جهان
بیندیش
..
به خواندن از تمام خود
همیشه
..
و نگریستن
از پنجره سکوت

در این فاصله